Připomínkování Plánu

Metropolitní plán Připomínkování Plánu

Podat připomínku k Metropolitnímu plánu

Podat připomínku je možné zde

K podobě nového Plánu je možné se v průběhu jeho pořizování vyjádřit dvakrát. Poprvé to bylo při Společném jednání o návrhu, které se uskutečnilo 27. června 2018. Podruhé to je možné nyní v rámci Veřejného projednání návrhu Metropolitního plánu, a to od 26. dubna do 30. června 2022.

Připomínky se podávají elektronicky přes novou online aplikaci. Aplikace nejprve ověří Vaši identitu jedním z možných způsobů, poté Vás provede připomínkováním krok po kroku a na závěr přes ní odešlete elektronickou formou Vaše připomínky přímo Magistrátu hl. m. Prahy. Přihlášení do aplikace je možné přes Portál Pražana několika způsoby, a to skrze bankovní identitu, datovou schránku nebo jinou elektronickou identitu. Pokud žádnou z těchto variant nemáte či potřebujete s přihlášením pomoci, můžete postupovat dle návodu. Pokud chcete podat připomínku osobně nebo pomoci s její formulací, je tak možné mimo jiné učinit během výstavy v Centru architektury a městského plánování (CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2), a to od úterý do čtvrtka od 9 do 18 hodin, v pátek do 16 hodin.

  
Možnosti pro přihlášení do aplikace pro připomínkování:

  • Mám nebo si zřídím datovou schránku
  • Mám nebo si zřídím bankovní identitu (ověření identity pomocí internetového bankovnictví)
  • Mám nebo si zřídím mobilní klíč eGovernmentu, identitu NIA či MojeID
  • Mám nebo si zřídím občanský průkaz s elektronickou identitou
Zobrazit víceZobrazit méně

 Fáze 1.

První fáze připomínkování – tzv. společné jednání

Fáze společného jednání je především určena pro projednání Plánu s tzv. dotčenými orgány státní správy, tedy s ministerstvy a orgány hájícími veřejný zájem,....

Fáze společného jednání je především určena pro projednání Plánu s tzv. dotčenými orgány státní správy, tedy s ministerstvy a orgány hájícími veřejný zájem, například ochranu přírody, kulturní dědictví nebo dopravní dostupnost. Ve společném jednání však měla možnost podat připomínky i veřejnost a městské části.

Všechny připomínky ze společného jednání jsou nyní vypořádány (ať již s kladným nebo záporným výsledkem) a výsledky vypořádání jsou zaneseny do upravené verze Metropolitního plánu pro veřejné projednání.

 Fáze 2.

Aktuální fáze – veřejné projednání

Aktuálně probíhá
Veřejné projednání je aktuální fází pořizování Plánu, která je určena především pro vyjádření veřejnosti. Dotčené orgány státní správy se v této fázi ...

Veřejné projednání je aktuální fází pořizování Plánu, která je určena především pro vyjádření veřejnosti. Dotčené orgány státní správy se v této fázi mohou vyjadřovat pouze ke změněným částem oproti společnému jednání, naopak veřejnost může podat libovolnou připomínku. Vlastníci pozemků mohou ve veřejném projednání podávat tzv. námitky.

Návrh Metropolitního plánu pro veřejné projednání je zveřejněn od 26. dubna 2022. Vzhledem k obsáhlosti materiálu se budou konat dvě veřejná projednání, tedy výklady obsahu Metropolitního plánu a shrnutí změn od návrhů pro společné projednání. První veřejné projednání se uskuteční 30. května 2022 a druhé 23. června 2022. Připomínky a námitky je možné podávat do sedmi dnů od druhého veřejného projednání, tedy do 30. června 2022. Snahou samosprávy bylo čas na zveřejnění a připomínkování návrhu maximálně prodloužit. Připomínky je tedy možné podávat ode dne zveřejnění Metropolitního plánu po konec lhůty, tedy od 26. dubna do 30. června 2022, oproti standardním 37 dnům.

 Fáze 3.

Po veřejném projednání

Všechny připomínky podané ve veřejném projednání budou vyhodnoceny a výsledky budou zaneseny do nové podoby Plánu. Tento proces ...

Všechny připomínky podané ve veřejném projednání budou vyhodnoceny a výsledky budou zaneseny do nové podoby Plánu. Tento proces je v kompetenci pořizovatele, tedy Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Na vypořádávání také spolupracuje určený zastupitel jakožto zástupce samosprávy a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy z pozice zpracovatele.

Je potřeba myslet na to, že ne všechny připomínky mohou být vypořádány souhlasně. Vždy je nadřazen veřejný zájem, který byl již ve fázi společného jednání domluven s dotčenými orgány. Vypořádávání také ctí celkovou koncepci Metropolitního plánu a kontinuitu územního plánování.

Po vypořádání všech připomínek budou výsledky zapracovány do Metropolitního plánu. Poté mohou nastat dvě varianty, pokud nedojde k podstatným úpravám návrhu, bude tento předložen Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení. Pokud by byl však návrh výrazně měněn, bude se opakovat veřejné projednání a občané dostanou opět možnost se k návrhu vyjádřit, avšak pouze k jeho změněným částem.