Jak připomínkovat plán? - Praha.eu

Jak připomínkovat plán?

Projednávání metropolitního plánu

Projednání návrhu Metropolitního plánu je poměrně dlouhý proces, který bude trvat několik let. Podle stavebního zákona však musí nový územní plán Prahy začít platit nejpozději 1. 1. 2023.

Občané se do projednávání návrhu Metropolitního plánu mohou zapojit ve dvou fázích – první z nich je tzv. společné jednání, druhou potom tzv. veřejné projednání. Připomínky vypořádá magistrátní Odbor územního rozvoje ve spolupráci se zpracovatelem plánu - IPR Praha. Na základě výsledků projednání všech připomínek pak zpracovatel upraví návrh plánu. To však neznamená, že všechny připomínky musí být zapracovány.

 

První fáze připomínkování – tzv. společné jednání

Ve společném jednání může každý občan podat své připomínky k návrhu Metropolitního plánu. Významnou roli ve společném jednání mají také městské části – ty mohou podávat tzv. zásadní připomínky, které budou mít výraznější váhu, a o jejich vypořádání bude rozhodovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Pokud se rozhodnete návrh Metropolitního plánu připomínkovat ve věci důležité pro širší okolí nebo celou čtvrť, je vhodné konzultovat věcnou připomínku s vedením městské části.

Návrh Metropolitního plánu určený ke společnému jednání bude zveřejněn 60 dní před stanoveným datem společného jednání. To je čas, během kterého je možné návrh studovat. Zákonná lhůta je 15 dní, vzhledem k obsáhlosti materiálu byla tato lhůta prodloužena nad rámec zákona o 60 dní.

Potom bude následovat zákonná lhůta 30 dní, v jejímž průběhu bude moci každý podat své připomínky k návrhu. Připomínky musí být podány v přesně stanovené lhůtě 30 dní, všechny důležité termíny najdete v Harmonogramu společného jednání.

Pro přípravu připomínek je připravena aplikace na adrese: pup.praha.eu/mp, kde zároveň naleznete návod, jak připomínku podat.

Aplikace vygeneruje formulář, který je nutné následně podepsat a doručit pořizovateli – Odboru územního rozvoje MHMP jedním ze způsobů uvedených ve vystavené veřejné vyhlášce o společném jednání – tedy emailem, datovou schránkou, poštou či na podatelnu.

 

Harmonogram společného jednání

Zveřejnění finálního návrhu MP určeného ke společnému jednání      16. dubna 2018

Čas na prostudování plánu a případnou přípravu připomínek bude dva měsíce před společným jednáním.

 

Společné jednání                                                                                        27. 6. 2018

Oznámení data společného jednání bude zveřejněno na úřední desce MHMP a úředních deskách úřadů městských částí.

 

Lhůta pro podání připomínek                                                                    27. 6. 2018 – 26. 7. 2018

Připomínky lze podat ve lhůtě 30 dnů od společného jednání. Na dříve nebo později zaslané připomínky nebude možné brát zřetel.

 

Co je dobré vědět

Kde najdu návrh Metropolitního plánu?

Pracovní Návrh Metropolitního plánu lze již nyní prohlížet na internetových stránkách http://plan.iprpraha.cz/. Webová aplikace umožňuje v plánu vyhledávat podle adresy či parcelního čísla pozemku. Finální návrh Metropolitního plán určený pro společné jednání bude zveřejněn 60 dní před datem společného jednání na webových stránkách http://metropolitniplan.praha.eu, na webu zpracovatele (IPR Praha) a na webu pořizovatele (UZR MHMP).

 

Jak si mám připravit případnou připomínku?

Přesné pokyny a podmínky pro podávání připomínek najdu i s datem společného jednání na úřední desce MHMP a úředních deskách Městských částí. Všechny informace pěkně pohromadě, včetně webového formuláře pro tvorbu připomínek budou včas k nalezení na webové stránce http://metropolitniplan.praha.eu.

 

Kdy mám podat svoje připomínky?

Způsob uplatňování a vypořádávání připomínek má svá přesná pravidla a lhůty. Celý proces řídí Odbor územního rozvoje MHMP jakožto pořizovatel Metropolitního plánu. Lhůta pro podávání připomínek ve fázi společného jednání je přesně stanovených 30 dní od 27. 6. 2018 do 26. 7. 2018. Na dříve nebo později podané připomínky nebude možné brát zřetel. Při projednávání tak složitého dokumentu jako je Metropolitní plán nejde o samoúčelnou byrokracii, nýbrž o zajištění zákonných práv účastníků řízení.

 

Zvládnu podat připomínku sám?

Doporučujeme nejdříve kontaktovat městskou část, k níž se vaše připomínka váže. Městské části totiž mohou podávat tzv. zásadní připomínky, které mají při následném projednávání větší váhu. Pokud se rozhodnete jít vlastní cestou, může být vhodné využít konzultaci s právníkem nebo odborníkem na územní plánování. Přesnost formulací a věcné odůvodnění návrhu hraje při vypořádávání připomínek podstatnou roli.

 

Na koho se mám obracet na úrovni městské části při přípravě připomínek?

Pokud se vaše připomínka týká věci významné pro širší okolí či celou čtvrť, je vhodné konzultovat návrh připomínky s vedením MČ. Obrátit se můžete na starostu, zástupce starosty, vedení odboru územního rozvoje, případně na vedení odboru, jehož agendy se připomínka věcně dotýká - např. na odbor životního prostředí, řeším-li park či zahrádky;  odbor dopravy, týká-li se má připomínka dopravní infrastruktury apod.

 

Kde najdu pohromadě všechny aktuální informace o MP?

Mnoho užitečných pravidelně aktualizovaných informací k problematice MP najdete na stránkách http://metropolitniplan.praha.eu.

 

Jaký je rozdíl mezi připomínkováním ve společném jednání a veřejném projednání?

V první řadě tzv. společné jednání přichází na řadu už v červnu 2018. Je důležité, abyste právě v této fázi projednávání uplatnili své připomínky. Zapracování připomínek bude trvat několik let. Vznikne upravený návrh Metropolitního plánu a ten bude podroben tzv. veřejnému projednání. Není tedy nač čekat, to nejdůležitější se odehraje právě letos.

 

Mohu uplatnit stejné připomínky v obou fázích připomínkování?

Veřejnost může podávat připomínky vždy ke všem částem aktuálního návrhu plánu.

Stanoviska dotčených orgánů a zásadní připomínky městských částí mohou směřovat ve veřejném projednání jen k měněným částem. Také proto je důležité, aby byla věnována pozornost především letošnímu společnému jednání.

 

Jak se dozvím, zda moje připomínky byly zohledněny?

Veškeré připomínky ze společného jednání vypořádá pořizovatel plánu, kterým je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Z důvodu ochrany osobních údajů a zajištění práv připomínkujících nemohou být připomínky zveřejněny. Pokud mě zajímá, zda moje připomínka již byla vypořádána a jak, mohu se obrátit s dotazem přímo na pořizovatele. Proces vypořádání všech připomínek může trvat třeba i dva roky.

 

Druhá fáze připomínkování – tzv. veřejné projednání

Po vypořádání připomínek ze společného jednání (to může trvat třeba i dva roky), bude zveřejněn upravený návrh Metropolitního plánu určený pro druhou fázi projednání s veřejností – tzv. veřejné projednání.

Upravený návrh Metropolitního plánu zveřejní pořizovatel podle zákona 30 dní před datem veřejného projednání a následně bude mít veřejnost i dotčené orgány 7 dní na podání druhé vlny připomínek a námitek k návrhu MP, které následně opět vyhodnotí pořizovatel (UZR MHMP) ve spolupráci se zpracovatelem (IPR Praha).

Podle aktuálně platného harmonogramu můžeme očekávat fázi veřejného projednání zhruba koncem roku 2020.

Termíny pro podávání druhé vlny připomínek a námitek v rámci veřejného projednání budou včas zveřejněny na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a s dostatečným předstihem také v rámci informační kampaně.

 

Schválení a vydání metropolitního plánu

Po vypořádání druhé vlny připomínek z veřejného projednání a úpravě návrhu plánu bude zveřejněn definitivní návrh Metropolitního plánu, který schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy a následně plán vydává formou opatření obecné povahy. Závěrečné schvalování se očekává na konci roku 2021. Nový územní plán Prahy musí podle stavebního zákona začít platit nejpozději od 1. 1. 2023.